ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 10:17:10  
จังหวัดแพร่ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดบทเพลงเมืองแพร่ ชิงเงินรางวัลรวม 55,000 บาท
จังหวัดแพร่ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดบทเพลงเมืองแพร่ ชิงเงินรางวัลรวม 55,000 บาท
จังหวัดแพร่ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ ชิงเงินรางวัลรวม 55,000 บาท

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรม สืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ แล้วนำเอาบทเพลงดังกล่าวไปเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาและให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณาใช้เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมทางเลือกของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทำให้ห่างไกลและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งยังช่วยส่งเสริมสืบสานศิลปะด้านดนตรีในแขนงต่างๆของจังหวัด เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านดนตรีของกลุ่มศิลปิน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนเป็นสุขต่อไป
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประชาชน บทเพลงที่ใช้ในการประกวด คือ เพลง “ซอพม่า” โดยบทร้องที่จะใช้ประกวดให้แต่ละวงสามารถเขียนขึ้นมาใหม่ หรือใช้บทเพลงร้องจากส่วนกลางก็ได้ โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติด เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก https://www.facebook.com/การประกวดดนตรีพื้นเมืองประกอบการขับซอต่อต้านยาเสพติด และกรอกข้อมูล ส่งมาที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ กลุ่มงานความมั่นคง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา รับเงินรางวัล 7,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประชาชน รับเงินรางวัล 10,000 บาท ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 094-442-0678

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738