ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 11:15:44  
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าลงพื้นที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม (รอบใหม่)
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าลงพื้นที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม (รอบใหม่)
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง 7 ตำบล ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการลงพื้นที่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม (รอบใหม่) แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้ทีมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง 7 ตำบล ลงพื้นที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้มาลงทะเบียนในครั้งที่แล้ว โดยเฉพาะ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ทั้ง 77 หมู่บ้านของอำเภอแม่สะเรียง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติม ทีมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะช่วยกรอกแบบฟอร์มและบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และคาดว่าผู้ที่ลงที่ทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับบัตรและสามารถใช้สิทธิได้ประมาณเดือนตุลาคม 2561
ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติม ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ในครั้งแรก คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท และต้องมีทรัพย์สินทางการเงิน เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร หรือตราสารหนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิจากได้จาก ทีมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำพื้นที่ และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738