ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 16:01:47  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี ให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วานนี้ (11 ก.ค.61) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยาปี พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยาฯ ให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยเฉพาะประเด็นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง ที่จะเชื่อมต่อกับเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เชียงม่วน การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง โครงการพะเยาเมืองแห่งสุขภาพ (พะเยาเวลเนส) และโครงการพะเยาเมืองแห่งนกยูงไทย
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การประชุมคณะทำงานทั้ง 4 คณะในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ผลการประชุมทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา 5 ปี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกำลังแรงงานทุกภาคส่วนโดยเร่งด่วน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยียุคประเทศไทย 4.0 การเน้นอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึก มีวินัย รักองค์กร ควบคู่กับการให้บริการที่ประทับใจ การมุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกว๊านพะเยา การใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพเป็นหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดพะเยา ทั้งแรงงานภาคบริการและช่างฝีมือสาขาต่างๆ การพัฒนาทักษะภาษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และการพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มโลจิสติกส์ เช่น สาขาผู้บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าและผู้ควบคุมรถยกสินค้า เป็นต้น เพื่อรองรับการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าผ่านแดน ภายหลังการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก รวมถึงการใช้กลไกภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างและนิสิตนักศึกษาของตนเอง โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเพียงผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการใช้กลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี การกู้ยืมเงินและการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 52

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738