ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 09:21:48  
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่ อ.เถิน
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่ อ.เถิน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการสานพลังหน่วยงาน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ สร้างสรรค์ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในทั้ง 12 ชุมชนหมู่บ้าน ของตำบลแม่ถอด โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ถอด รวมถึงจากตำบลใกล้เคียง รวมจำนวนมากกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนจัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่หมู่เหล่าประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย โดยการจัดกิจกรรมมีหลายหน่วยงานในเขตท้องที่ ได้มาร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนยังเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภอเถิน รวมกว่า 56 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ด้านแรงงาน การเงิน และอาชีพ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย การให้บริการฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ และการให้บริการวิชาการการเกษตรในทุกสาขา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำเอาความรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ในอาชีพการเกษตร ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ของตำบลแม่ถอด ประกอบด้วย การมอบพันธุ์ปลา พันธุ์พืชให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ถอด, มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากอีกจำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 303

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738