ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 12:21:17  
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.... ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ
ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.... ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ... ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ และจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการ หรือดำเนินการเพื่อสังคมมากขึ้น

นายคำยืน วงศ์ชาลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ มีสาระสำคัญ เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมหลายแห่ง ที่มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองได้ และมีความยั่งยืน เช่น มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ สมาคม Cabbages & Condoms ที่เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี
วิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ มุ่งประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้มุ่งกำไรสูงสุด วิสาหกิจเพื่อสังคมใด จะขอรับการส่งเสริมตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (สวส.) เป็นหน่วยงานรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี จะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีรายได้จากทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินสมทบรายปีจากกำไรของวิสาหกิจเพื่อสังคม เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบเพื่อสมทบกองทุน (เงินบริจาค) ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738