ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 15:29:08  
จังหวัดพะเยา น้อมนำโครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์
จังหวัดพะเยา น้อมนำโครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์
จังหวัดพะเยา น้อมนำโครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ ตามพระราชดำริ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ว่า โครงการปิดทองหลังพระเป็นแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ใน 6 มิติ ได้แก่ น้ำ เกษตร ดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และมิติพลังงาน โดยมิติด้านน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งต้นน้ำ เหมาะอย่างยิ่งในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น โดยดำเนินการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ประกอบกับในระยะอันใกล้นี้ จังหวัดพะเยาจะเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จะทำให้เกิดการเชื่องโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งผ่านจังหวัดพะเยาแล้วเสร็จในปี 2566 เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาจะเติบโตแบบพลิกฝ่ามือ จึงขอให้คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ หรือโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการจัดทำโครงการด้านมิติน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทอย่างยั่งยืน
จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ใน 6 มิติ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 180 คน สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP เป้าหมาย 30 คน ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงาน เป้าหมาย 90 คน ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 ศูนย์ สนับสนุนการสร้างหอถังเพื่อกักเก็บน้ำ 1 แห่ง สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กลุ่ม

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738