ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 16:51:17  
จังหวัดแพร่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
จังหวัดแพร่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สำนักงานจังหวัดแพร่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการคิดเชิงกลยุทธ์การเชื่อมโยงการจัดทำแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 08.45 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดแพร่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับพื้นที่ การบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญในมิติพื้นที่ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดแพร่มีนโยบายสำคัญที่ให้มีการบริหารงานแบบกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Phrae – Strategic Targeting Management : P-STM) โดยให้ทุกหน่วยงานนำภารกิจสำคัญที่ดำเนินการอยู่หรือนโยบายและภารกิจที่จังหวัดให้ความสำคัญ มากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในเชิงกลยุทธ์

ด้าน นายเอกชัย กล่ำกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระบวนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และการประสานแผนในระดับพื้นที่ยังมีข้อจำกัด ขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในการเชื่อมโยงและประสานแผนระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ในลักษณะ One plan จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 สำนักงบประมาณ, สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ให้ความรู้

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738