ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 17:20:35  
พาณิชย์ลำพูน "ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ"ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พาณิชย์ลำพูน "ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ"ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐพัฒนาสู่การเป็นร้านค้าที่ทันสมัยมีมาตรฐานหลักสูตร "ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ"ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นร้านค้าที่ทันสมัย มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี ให้เกิดการสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถแข่งขันสู้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าตนเองได้อย่างถูกต้อง ให้เกิดความมั่นคงกับธุรกิจในระยะยาว โดยกำหนดจัดการอบรมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายหลักสูตรการบริหารจัดการร้านค้าอย่างมืออาชีพ การสร้างเครือข่ายในการซื้อขาย ตลอดจนการบริหารด้านการเงิน การบัญชี และการวางแผนด้านภาษีอากรที่ดีสามารถรอบรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 64

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738