ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 16:01:10  
ลำปาง "พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
ลำปาง "พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
จังหวัดลำปาง จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานริมแม่น้ำจาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลา 11.30 น. ณ ลานริมแม่น้ำจาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธี “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟ ตลอดจนภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาลุ่มแม่น้ำจาง ร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

นางทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อแม่ขึ้น โดยส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในการให้ความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติ สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
นางทองดี จอมวงศ์ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตลำน้ำจาง อีกทั้ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “น้ำ”เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์ และพืช น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่ออุปโภคบริโภคประจำวัน และการใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และน้ำก็จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการน้ำทั้งปริมาณและคุณภาพ อย่างสอดคล้องและบูรณาการเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกลุ่มน้ำไว้ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝ่ายและที่สำคัญคือ “ประชาชนในลุ่มน้ำผู้มีส่วนได้เสีย” สืบสานอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป

นายควง ทากอง กำนันตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สภาพลำน้ำห้วยแม่จาง ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน ผักตบชวาหรือวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลผ่าน ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจึงตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและฟื้นฟูให้คุณภาพน้ำในลำห้วยแม่จางมีสภาพสะอาด สามารถนำไปใช้เพื่ออุปโภคและการเกษตรจึงประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้ง การเข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตในครั้งนี้ ได้สร้างความสุข ร่วมทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ลำห้วยแม่จางในช่วงไหล่ผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ถึงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 1 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 กล้า บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจาง และการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำแม่จาง โดยมีประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟและภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาลุ่มน้ำแม่จางร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738