ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 17:44:23  
จิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" ในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" ในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

(12 สิงหาคม 2561) นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” ณ บริเวณบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากร่วมกันกำจัดผักตบชวา-วัชพืช ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.เม่ทะ

สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ ภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาลุ่มแม่น้ำจาง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพน้ำห้วยแม่จาง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน กำจัดผักตบชวา หรือวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลผ่าน รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำห้วยแม่จางให้มีสภาพสะอาด สามารถนำไปใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำ ที่มีอยู่ในชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738