ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 14:19:04  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวนโยบาย ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE และจะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเด็กและเยาวชนคนแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายที่จะต้องผ่านการประเมินรับรองเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ในปี 2571

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวนโยบายในโอกาสเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE สร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” ณ หอประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และจะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเด็กและเยาวชนคนแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายที่จะต้องผ่านการประเมินรับรองเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ในปี 2571 ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับจังหวัด สถานศึกษา สถานประกอบการ กรมราชทัณฑ์ และหมู่บ้าน/ชุมชน สําหรับการดําเนินงานในระยะยาวต้องใช้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พ.ศ.2561-2577 เพื่อที่จะให้การดําเนินงานโครงการฯ เกิดความยั่งยืนต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ การดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีเป้าหมายการดําเนินงานโดยยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น ซึ่งพระดํารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ได้ให้ไว้ว่า “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดําเนินงานให้สําเร็จได้ด้วยการทํางานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทําให้เกิดพลังในการร่วมกัน ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ดังนี้ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738