ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2561 / 12:23:44  
กฟภ. รับฟังข้อคิดเห็นโครงการ โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อำเภอแม่สะเรียง
กฟภ. รับฟังข้อคิดเห็นโครงการ โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อำเภอแม่สะเรียง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดรับฟังความเห็นเห็นโครงการระบบไฟฟ้า แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อำเภอแม่สะเรียง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

ที่หอประชุม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการเปิดโครงการระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ ภาควิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ Micro Grid เป็นการนำเทคโนโลยีระบบควบคุมการจ่ายไฟ และระบบสื่อสารต่างๆ เข้ามาติดตั้งใช้งาน จะเป็นการแก้ปัญหาการไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อย ๆ ของอำเภอแม่สะเรียงโดยใช้ระบบไฟฟ้าและแหล่งผลิตพลังงานสะอาดในพื้นที่ ทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในอนาคต ก็จะมีการพิจารณาขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าฮอด ถึงอำเภอแม่สะเรียง และสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง งบประมาณ 1,200 ล้านบาทและได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2562

ข่าวโดย : นายชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : นายเอนก จินดาหลวง ผอ.สวท.แม่สะเรียง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 343

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738