ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 11:56:59  
สวทน. เตรียมผักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สวทน. เตรียมผักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)เตรียมผักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีประเทสไทย

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐให้ทุนสนับสนุน โดยกำหนดให้ผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้รับทุนเองและส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อกำหนดของกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการขอรับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบก่อนดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลักษณะนี้ มีใช้บังคับแล้วในประเทศสหรัฐฯ เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาแบบก้าวกระโดดในประเทศเหล่านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และได้นำเสนอประเด็นการผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Thai Bayh-Dole Act) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้านเกิดการจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูง เกิดรายได้จากธุรกิจนวัตกรรม และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อรัฐบาลในการเป็นประเทศ Knowledge Based Economy และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีด้วย

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว 0922468352
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738