ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 12:06:57  
จังหวัดลำปางสัมมนาวิชาการ"การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดลำปางสะอาด และมอบโล่รางวัลอำเภอสะอาด 5รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด 37แห่ง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีง
จังหวัดลำปางสัมมนาวิชาการ"การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดลำปางสะอาด และมอบโล่รางวัลอำเภอสะอาด 5รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด 37แห่ง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีง
จังหวัดลำปางสัมมนาวิชาการ"การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดลำปางสะอาด และมอบโล่รางวัลอำเภอสะอาด 5รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด 37แห่ง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2561

(13ก.ย.61)ที่ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปีงบประมาณ 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้เน้นในเรื่องของการคัดแยกขยะในระดับต้นทางในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้หลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs และหลักการประชารัฐ
โอกาสนี้ ผู้ว่ารากชารจังหวัดลำปางมอบโล่รางวัลอำภอสะอาด 5รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อำภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการประกวด อันดับ1 ได้แก่อำเภอเกาะคา อันดับที่2 ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อันดับ3 ได้แก่อำภอเมืองลำปาง และรางวัลชมเชย 2รางวัล ได้แก่ อำภอห้างฉัตร และ อำเภอวังเหนือ นอกจากนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 37 แห่ง โดยมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไป จำนวน 37แห่ง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738