ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 12:37:10  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ "จังหวัดสะอาด"
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ "จังหวัดสะอาด"
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดเชียงใหม่ แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหมู่บ้าน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
ด้านนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564 โดยใช้หลัก 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือโดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และเริ่มต้นการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง ภายใต้บริบทความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ผ่านเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนได้

ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738