ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 15:26:10  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดิน"

วันนี้ (13 ก.ย.61) ที่ห้องประชุมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดิน” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 7 ราย 1 องค์กร ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ รวมถึงเยาวชนสมาชิกชมรมภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
นางสาวกมลวรรณ กำแหง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวขังหวัดพะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นคณูปการแก่ปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ สำหรับ ปี 2561 จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกันพิจารณาคัดเลือก และการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ ที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำความดีต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738