ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 09:15:13  
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าพิการ
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าพิการ
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าพิการ

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา”ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)” ให้กับช่างพิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 20 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 17 คน และผู้ดูแลคนพิการที่มีบัตรผู้ดูแลฯ จำนวน 3 คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2561 ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ช่างพิการและช่างที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 400 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา เพียง 315 บาท) นอกจากนี้ สำนักงานจะนัดหมายช่างมาประเมินความรู้ความสามารถ เนื่องจาก ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนต้องผ่านการประเมินจึงจะสามารถทำงานในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงมหรสพ และสถานที่สาธารณะ ได้ มิฉะนั้น จะมีความผิด มีโทษปรับตามกฎหมายทั้งตัวช่างไฟฟ้าเอง และผู้ว่าจ้างหรือสถานประกอบการที่จ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าพิการและช่างไฟฟ้าผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าช่างไฟฟ้าปกติ เป็นการมุ่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมมือกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด ในการช่วยหางานให้ช่างไฟฟ้าที่พิการ และช่างไฟฟ้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ได้มีงานทำมีรายได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้คำปรึกษาในการทำแผนธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือทุกๆ ด้านสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอิสระรายย่อยด้วย ซึ่งผลลัพธ์โครงการนี้ คาดหวังว่าช่างไฟฟ้าพิการและช่างที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะต้องมีงานทำมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738