ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 10:21:32  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3 อำเภอด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3 อำเภอด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
ตัวแทนกองทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3 อำเภอด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประธานและตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จำนวน 204 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบแนวทางการนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยมีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว
ด้าน นายธนภัทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 422 กองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 415 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 6 กองทุน กองทุนชุมชนทหาร จำนวน 1 กองทุน ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำนวน 382 กองทุน ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/จังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เพื่อให้กองทุนที่เหลืออีก 40 กองทุน ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบทุกกองทุน ต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2561 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อต่อยอดโครงการเดิม หรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” และนำกรอบแนวทางการดำเนินงานตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” มาพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการ โดยเน้นให้ทุกโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องผ่านเวทีประชาคมให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738