ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 11:56:08  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งรายเดิม และรายใหม่ และทุกรายที่รับเงินสดและรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมีกำหนดการรับแสดงตน ดังนี้วันที่19กันยายน 2561 รับแสดงตนผู้ป่วยเอดส์ เวลา 08.30-16.30น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม)หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน
วันที่ 21 กันยายน 2561 รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามเวลาและสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพในชุมชนวันที่24–28กันยายน2561รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ เวลา08.30-16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) ณ กองสวัสดิการสังคม บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทกรณีไปแสดงตนด้วยตนเอง ผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชน(บัตรต้องไม่หมดอายุ) คนพิการ บัตรประจำตัวคนพิการ (ต้องไม่หมดอายุ) หรือ สมุดประจำตัวคนพิการ(ต้องไม่หมดอายุ)หรือใบแทนบัตรประจำตัวคนพิการ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งรายเดิม และรายใหม่ มาแสดงตนโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปี2562จนกว่าจะได้มีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738