ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 14:15:46  
อำเภอปาย ขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อำเภอปาย ขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ เพื่อซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมวัดนำ้ฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ เพื่อซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมวัดนำ้ฮู บ้านนำ้ฮู หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 62 กองทุน กองทุนชุมชนทหารค่ายโสณบัณฑิตย์อำเภอปาย จำนวน 1 กองทุน และกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จำนวน 38 กองทุน รวมทั้งสิ้น 101 กองทุน ซึ่งนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้านและชุมชน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งตนเองของหมู่บ้านและชุมชน ในด้านการเรียนรู้ การสร้างกระบวนการพัฒนาความคิดริเริ่มและการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738