ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:12:35  
จังหวัดลำพูน ประชุมขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.ลำพูน)
จังหวัดลำพูน ประชุมขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.ลำพูน)
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.ลำพูน) ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.ลำพูน) ครั้งที่ 5/2561 เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เช่น ข้าว (นาปี) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561/62 , สถานการณ์การผลิตและการตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2560/61 , สถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมแดงและลำไย(ในฤดู) ปีการผลิต 2561 รวมทั้งพิจารณาการเตรียมการและการกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561/62 ของจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งขณะนี้ บางชนิดกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางชนิดกำลังเริ่มเก็บเกี่ยว เช่น ข้าวนาปี และบางชนิดเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว เช่น กระเทียมและลำไย (ในฤดู) และการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับราคารับซื้อ และเตรียมหาแนวทางการช่วยเหลือด้านการจำหน่ายผลผลิต ของเกษตรกร เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจำหน่าย และเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือเกษตรได้ทันที

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738