ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:20:06  
อบจ.ลำปางดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
อบจ.ลำปางดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

ที่ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุมีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้สูงอายุอำเภอวังเหนือร่วมเข้าโครงการ จำนวน 200 คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาลจึงได้จัดโครงการส่งเสริม สร้างสุขและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เป็นพลังคลังสมองให้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมนอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ เป็นการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดี และมีความรู้ในการดูแลตนเอง
โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม การสร้างความสุขด้วยตนเอง การมีจิตอาสาและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง การเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข และรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากฎหมายจากฝ่ายนิติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738