ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:52:30  
กอรมน.น่าน เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กอรมน.น่าน  เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัด น่าน เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 98 บ้าน.ใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่.10 ตำบล.งอบ อำเภอ.ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พันเอก. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง รอง กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัด น่าน เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ วางแผน จัดทำบัญชี รู้จักแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งโรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้เป็นการสร้างเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้ และเข้าถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ นำประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว ชุมชน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ จำนวน 100 คน ในการนี้ได้มีการแสดงการฟ้อนนันทบุรีศรีนครน่านต้อนรับของ นักเรียนโรงเรียน ไทยรัฐฯ พร้อมส่งมอบโครงการฯ โดย ผู้อำนวยการ .ธวัชชัย นันทสว่าง .ผู้อำนวยการ โรงเรียน ไทยรัฐฯ จากนั้น พันเอก. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง รอง กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัด น่าน ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ และเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่โครงการ

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738