ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:56:04  
เกษตรและสหกรณ์น่าน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน" จังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์น่าน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน" จังหวัดน่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่านบูรณาการจัดทำแผน วางรากฐานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

ที่ ห้องน้ำเพชร โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดน่าน โดยมีพระครูสุจินนันทกิจ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ ชุมชนโป่งคำ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ.2564 โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผ่านมา ยังขาดการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ และไม่สามารถติดตามประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกจังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 28 จังหวัด นำร่องที่ต้องดำเนินการ จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนช่วยหนุนเสริมร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน การวางแผนการดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องการผลิตให้ได้มาตรฐาน การเชื่อมโยงตลาดหรือแหล่งจำหน่าย ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ไม่ต่างคนต่างทำ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2564

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738