ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:59:55  
โยธาฯพะเยา จัดประชุมพัฒนาเมืองเก่า สร้างจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก
 โยธาฯพะเยา จัดประชุมพัฒนาเมืองเก่า สร้างจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

สืบเนื่องจากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นมามาอย่างยาวนาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ขึ้นที่ ห้องประชุมน้ำเงิน โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงน่าน และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า โดยการนำอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละเมือง มาสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ นำมาพัฒนาสร้างเป็นจุดขายอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแนวใหม่ จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันออก(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738