ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 18:36:17  
มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชุมวิชาการผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาต่อยอดงานวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความยั่งยืน ซึ่งการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน ทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และการตลาด เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา โดยมีงานวิจัยหลัก จำนวน 36 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 5 แผนงาน รวม 44 โครงการหลัก 92 โครงการย่อย สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นิทรรศการ “อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง” ได้แก่ ระบบการปลูกพืชไร้ดินอินทรีย์ โดยการนำสารสะลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์มาทดแทนสารละลายธาตุอาหารพืชเคมี เพื่อให้ได้ผลลิตที่มีความปลอดภัย รสชาติดี มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูง รวมถึงชีวภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738