ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 19:23:51  
มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมเร่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในปี 2562
มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมเร่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในปี 2562
มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมแผนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อรองรับงานวิจัยของโครงการหลวง

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงประสบปัญหาขาดแคลนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อรองรับงานวิจัยของโครงการหลวงที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เตรียมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้ามาดำเนินงานวิจัยกับมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งในเรื่องแผนและงบประมาณ เพื่อตอบโจทย์ตามพันธกิจของโครงการหลวง ประชาชน และประเทศ โดยมีเป้าหมายจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และสามารถลดการนำเข้าเมล็ดพันธ์พืชจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงการหลวงจึงเป็นต้นแบบของการเกษตรปลอดภัย เป็นโครงการต้นแบบในเรื่องของการวิจัยที่จะพัฒนาและส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำไปขยายผลใช้ในหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวงมีแผนงานวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2562 ให้ประชาชนชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปราศจากสารเคมี และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ในด้านเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และลดรายจ่ายในการใช้สารเคมีโดยการส่งเสริมให้ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีสารเคมีบนที่สูง แก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ครัวเรือนและขยายผลสู่การพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมบนที่สูงอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 1774

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738