ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 12:32:27  
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางร่วมหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางร่วมหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางร่วมหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งยกระดับศักยภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

นายประยูร แก้วเดียว ประธานคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เขต 1 ภาคเหนือ / ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้นรีสอร์ท อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

นายประยูร แก้วเดียว กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาพิงนครได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ และร่วมวางแผนพัฒนาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พักศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงนคร ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาพิงนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

สำหรับการจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 293

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738