ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:03:13  
พมจ.น่าน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561
พมจ.น่าน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561
พมจ.น่าน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561

วานนี้ (14 กันยายน 2561) ที่ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย จนเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมจวบจนรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738