ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:11:03  
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ คาด เศรษฐกิจจังหวัดน่าน ปี 61 ขยายตัว ร้อยละ 4.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ คาด เศรษฐกิจจังหวัดน่าน ปี 61 ขยายตัว ร้อยละ 4.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ คาด เศรษฐกิจจังหวัดน่าน ปี 61 ขยายตัว ร้อยละ 4.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2562

วันนี้ (14 กย.61) ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและให้ความคิดเห็นในการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 3/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 จากรายงาน สำนักงานคลังจังหวัดน่าน คาดว่า เศรษฐกิจจังหวัดน่านในปี 2561 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ผลจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนเป็นสำคัญ โดยด้านการผลิต เป็นผลจากการขยายตัวภาคบริการด้านท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และภาคเกษตรกรรม ผลผลิตยางพารา การเลี้ยงสุกรมากขึ้น ด้านการบริโภคมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มกลางปีงบประมาณ ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพส 2 และอื่น ๆ และมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดน่านในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 เป็นผลจากภาคเกษตร มูลค่าการค้าชายแดน การใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561และ 2562 เป็นในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การกีดกันทางการค้า การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้วทรงตัว ส่วนปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ปี 2561และ 2562 จะเป็นในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ การใช้จ่ายในประเทศ การผลิต การส่งออก การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 ในการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคม เพื่อรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย

ข่าวโดย : จันทร์สวย บุญนำมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738