ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:38:09  
จังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
จังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ปีที่ 1แก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานพิธีมอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ปีที่ 1 โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน ได้รายงานสถานการณ์ของประเทศไทย ที่มีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากแต่การผลิตมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในปี 2561 จังหวัดน่าน โดยไดร้บการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง ในพื้นที่ 2 หมื่นไร่ ดำเนินการในปี 2560/2561 และปี 2561/62 อีกปีละ 1 หมื่นไร่ จึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรร์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พร้อมหยอดปุ๋ย เครื่องทำความสะอาดและคัดสิ่งเจือปน เครื่องวัดความชื้น ตาชั่ง เครื่องเก้บเกี่ยวพร้อมนวด เครื่องนวดถั่วเหลืองและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ และเครื่องเกี่ยวถั่วเหลือง รวมทั้งสิ้น 15 เครื่อง เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตไว้เป็นแหล่งพันธุ์ในชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเหลืองที่จะจำหน่ายให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งาน พร้อมให้คณะกรรมการกลุ่มรับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเบื้องต้น จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน เพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรกลของโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเวียงสา และอำเภอนาหมื่น รวมพื้นที่ 1 หมื่นไร่ เกษตรกร 2,749 ราย กิจกรรมการผลิตการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 จะทำการปลูกในช่วงฝนเพื่อผลิตเมล็ดไว้ใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังฤดูการทำนาในพื้นที่ 4 อำเภอ 1,000 ไร่ พื้นที่ปลูก อำเภอภูเพียง 735 ไร่ เมืองน่าน 100 ไร่ แม่จริม 100 ไร่ บ้านหลวง 65 ไร่ และแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 จุดๆ ละ 5 ไร่ รวม 1,015 ไร่ นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง และคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของอำเภอภูเพียง ทำการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของศัตรูข้าว อาทิ โรคไหม้ในข้าว และแมลงศัตรูพืช ประเภทเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาวได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 11,278 ไร่ เพื่อมอบให้ตัวแทนเกษตรกรนำไปผลิตขยายต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738