ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 13:39:12  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561ซึ่งมีโรงเรียนทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม ตามนโยบายของรัฐบาล

ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ได้มีการสร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำแนวคิด Zero Waste หรือ “ขยะเหลือศูนย์” เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ภายใต้โครงการการส่งเสริม ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช รู้จักใช้ รู้จักแยก และรู้จักบริหารจัดการขยะ ในกลุ่มโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง15 อำเภอของจังหวัดน่านรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 โรง โดยมี น.ส.เยาวเรศ สว่างพงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้นำคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโรงเรียนในจังหวัดน่านที่เขาร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561 ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน
น.ส.เยาวเรศ สว่างพงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านกล่าวว่า ก่อนการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะในโรงเรียน Zero Waste school เป็นแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ ตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทeให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนมุมมองว่าขยะคือทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงไม่มีขยะ หรือเป็นการลดปัญหาการจัดการขยะจนเหลือศูนย์นั่นเอง ซึ่งหากสามารถจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง เมื่อขยะน้อยลงก็ลดปัญหาขยะ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ความรู้กักลุ่มนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนสามารถนำแนวคิดนี้นำกลับไปใช้ ที่บ้านได้เพื่อจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง เมื่อขยะน้อยลงก็ลดปัญหาขยะในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยอาศัยหลักการง่ายๆ อย่าง 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย คือ การลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หากเกิดวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ซ้ำหมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง Recycleนำมาใช้ใหม่ ก่อนทิ้งวัสดุเหลือใช้หากเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ให้คัดแยกขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป ซึ่งจะมีการต่อยอดที่นักเรียนสามารถนำแนวคิดนี้นำกลับใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย.

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738