ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2561 / 17:05:21  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่กาดต้องชม โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวน 300,045 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17 ของประชากรทั้ง หมด มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 54 แห่ง มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 30 ศูนย์ ชมรมผู้สูงอายุ 2,022 ชมรม ซึ่งแต่ละแห่งได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมด้านอาชีพ เช่น จักสาน การปั้น การแกะสลัก การทอผ้า การทำบายศรี การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และงานฝีมือต่าง ๆ
การจัดมหกรรมแสดงสินค้าในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 8, 15 และ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. โดยจะมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ จำนวน 15 กลุ่ม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาแสดงและจำหน่าย รวมทั้งสาธิตวิธีการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง พร้อมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีภายในงานอีกด้วย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายได้อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ที่กาดต้องชม โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 259

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738