ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 11:07:07  
พี่น้องชนเผ่า ต.หัวเมือง ยิ้มดีใจรับมอบวัสดุปัจจัยการผลิต หวังนำต่อยอดสร้างอาชีพ
พี่น้องชนเผ่า ต.หัวเมือง ยิ้มดีใจรับมอบวัสดุปัจจัยการผลิต หวังนำต่อยอดสร้างอาชีพ
จ.ลำปาง ขับเคลื่อนต่อเนื่อง "สร้างสรรค์ ปันสุข" เดินหน้าสานงานเชิงรุกขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ที่มั่นคงยั่งยืนแก่พี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง นำวัสดุงานก่อสร้างมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง นายสมพร เงินเย็น เกษตรอำเภอสบปราบ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองปาน และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรพี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง ทั้งชนเผ่ามูเซอ และ ปกากะญอ ซึ่งอาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารในเขตท้องที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พร้อมกับได้นำปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นวัสดุก่อสร้างจากโครงการ “ส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชปลอดภัยในโรงเรือนแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรชนเผ่าทั้ง 2 ชนเผ่า ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบขึ้น ณ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โดยมีตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชนเผ่าทั้งเผ่ามูเซอ และ ปกากะญอ ในพื้นเขตท้องที่รวมกว่า 50 คน จาก 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันเข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ได้นำส่งมอบตามโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องานด้านการส่งเสริมงานอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและมีความเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพภาคการเกษตร แก่ประชาชนชาวบ้านกลุ่มพี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนความคิดปรับพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องกลุ่มชนเผ่า จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู่การทำเกษตรวิถีใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง แก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำไร่เลื่อนลอย ตลอดจนยังเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม
โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ทางกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับมอบครั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงินกว่า 57,000 บาท มาดำเนินการจัดซื้อปัจจัยสนับสนุนการผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านมีความต้องการจะนำไปใช้ในการจัดสร้างโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์ไม้พืชเมืองหนาว ขนาด 6 x 24 เมตร โดยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง ได้กล่าวว่า โรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์ไม้พืชเมืองหนาว ที่ทางชุมชนกำลังจะดำเนินการจัดสร้างนี้ เป็นโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์พืชแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถโยกย้ายไปจัดตั้งตามจุดพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยโรงเรือนดังกล่าว ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวเมือง จะได้นำไปใช้ประโยชน์ทำการเพาะกล้าพันธุ์ไม้พืชเมืองหนาว เช่น เบบี้แครอท ซูกินี เชอรรี่แดง ผักกาดขาวปลี คะน้าฮ่องกง และอโวคาโด เป็นต้น ซึ่งกล้าพันธุ์พืชที่เพาะได้จะนำขายให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย โดยในอนาคตทางกลุ่มจะได้ใช้สถานที่โรงเรือนเป็นจุดพักรวบรวมผลผลิตของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากการจัดสร้างโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์ไม้พืชเมืองหนาวแห่งนี้ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จจะมีเกษตรชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวเมืองรวมทั้งหมดกว่า 580 ครัวเรือน จาก 8 ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการฯ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738