ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2561 / 17:41:39  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ครบทุกหมู่บ้าน / ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,066 หมู่บ้าน / ชุมชน สำหรับเป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้ ให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน, มีกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้าน / ชุมชนละ 2 กลุ่ม มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชน, ครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10, ในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยร้อยละ 10, ร้อยละ 60 ของกิจกรรม โครงการด้านสัมมาชีพได้บรรจุไว้ในแผน อปท อำเภอ และจังหวัด และ ร้อยละ 20 ของกิจกรรม/โครงการด้านสัมมาชีพในแผนชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้กระบวนงานที่กำหนดไว้ผลลัพธ์ที่ได้คือประชาชนและครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนวิถีแห่งความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 212

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738