ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2561 / 10:03:35  
ผวจ.ลำปาง จัดประชุมแลกเปลี่ยนคิดเห็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ
ผวจ.ลำปาง จัดประชุมแลกเปลี่ยนคิดเห็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ อุสาหกรรม สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดพื้นที่ร่วมประชุมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบของจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ของตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดลำปาง กับตัวแทนของหน่วยงานองค์ภาครัฐ โดยเพื่อต้องการจะรับทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำงานในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นความต้องการที่ทางกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพ ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยการประชุมดังกล่าว มีตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบของจังหวัดลำปาง จากกลุ่มงานสาขาอาชีพต่างๆ รวม 9 สาขากลุ่มอาชีพ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อมูลนำเสนอแนวทางในเรื่องการพัฒนาอาชีพ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีความต้องการอยากให้ทางจังหวัดรวมถึงหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลและให้การสนับสนุน อาทิเช่น กลุ่มคนเลี้ยงม้าและขับขี่รถม้า มีต้องการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ม้าเลี้ยง เพื่อจะให้ได้ม้าที่มีขนาดสูงใหญ่ เหมาะกับการที่จะนำมาเพาะพันธุ์เลี้ยงเพื่อจำหน่าย หรือใช้เทียมลากจูงรถม้าเพื่อส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ รวมทั้งยังมีความต้องการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบรถม้าของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถม้า ให้มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาใช้บริการ และสำหรับในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ทางกลุ่มมีความต้องการในการจัดระเบียบผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ที่จะต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข เนื่องจากพบว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปางได้มีการเปิดร้านนวดแผนไทยอย่างอิสระ ร้านบางแห่งมีการนวดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หวั่นเกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ ยังมีความต้องการในประเด็นที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพร้านค้าแผงลอย, การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อช่วยในการออกแบบปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า รวมไปถึงมีความต้องการในเรื่องของแรงงานคุณภาพที่ยังขาดแคลนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก, ตลอดจนในทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจะได้นำไปใช้ในการขยายกิจการ เป็นต้น
โดยข้อมูลที่ได้รับ ทางจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 สาขากลุ่มอาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ 2562 ได้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยจะมีหน่วยงานส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ร่วมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นปัญหาทั้งหมดไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738