ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2561 / 15:09:33  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัว

ที่ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ลำปางนายอลงกรณ์ ประสานสุขรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ลำปาง เป็นประธานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครอบครัวสพม.35 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูรวมถึงเป็นเกียรติประวัติ แก่สถานศึกษา โดยมีการมอบรางวัล รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่รางวัลที่1โรงเรียนที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
รางวัลที่ 2 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์ และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รางวัลที่ 3 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้บริหารได้รับรางวัล5รางวัล ได้แก่ นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร โรงเรียนแม่สันวิทยา นายฐิติกร แก้วปันกูล โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม นายดำรงค์ ตุลาสืบ โรงเรียนเมืองปานวิทยา นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก และนางรติมา ปฤษฏางคเดชา โรงเรียนวชิรป่าซาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738