ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2561 / 15:59:24  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การเสนอประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป

วันนี้ (26 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การเสนอประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น ถกแถลง หรือปรึกษาหารือสรุปร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางป้าหมายของนโยบายยุทธศาสตร์ฉบับนี้
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขและปราศจากความรุนแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมีพัฒนาการรอบด้านที่เหมาะสมตามวัย ครอบครัวเป็นพลังสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและบั่นทอนครอบครัว พร้อมทั้งเพิ่มปัจจัยเกื้อหนุนและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว จัดบริการที่เหมาะสมแก่ครอบครัวที่มีปัญหาจนสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติ สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง บุคลากรที่ทำงานด้านครอบครัวได้รับความรู้ ทักษะ และมีเจตคดีที่ถูกต้องในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว องค์กรทุกภาคส่วนมีการประสานและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริมให้สื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบและเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อพัฒนาครอบครัว
ทั้งนี้ ประเด็นการประชุมที่สำคัญ คือ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 , แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานบันครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน กิจกรรม โครงการ , ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูลรายชื่อคณะทำงานและแต่งตั้งทีม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานบันครอบครัว


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738