ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2561 / 17:18:27  
จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 2565
จังหวัดน่าน  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561  2565
จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 2565 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พร้อมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และสืบเนื่องจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้ให้จังหวัดปรับระยะเวลาแผนพัฒนาจังหวัด จาก 4 ปี เป็น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ทางสำนักงานจังหวัดน่าน จึงได้กำหนด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ได้รับทราบ นโยบาย และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด จาก 4 ปี เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และได้ร่วมกันทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738