ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ตุลาคม 2561 / 18:54:05  
ฝางประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์/ยาเสพติด
ฝางประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์/ยาเสพติด
สาธารณสุขอำเภอฝาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์/ยาเสพติด เพื่อยุติปัญหาเอดส์ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปี 2559 – 2573

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอฝาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์/ยาเสพติด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนเร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรหลัก โดยการบวนการ R-R-T-T-R เพื่อยุติปัญหาเอดส์ตามยุทศศาสตร์ประเทศ ปี 2559 – 2573 และรับทราบสถานการณ์ปัญหาเอดส์/ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง ทิศทางดำเนินงานด้านเอดส์ ยาเสพติด ปี 2561- 2563 ทศวรรษแห่งการดำเนินการ เพื่อมุ่งเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ ด้วยมาตรการ 3 ต คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่ตายโรคแทรกซ้อน และไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติ
สำหรับสถานการณ์เอดส์ในพื้นที่อำเภอฝาง มีผู้เข้าถึงบริการยาต้านไวรัส ทั้งหมด 1,259 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-44 ปี รองลงมา 15-29 ปี และ45-59 ปี ประกอบอาชีพ รับจ้าง เกษตรกรรม ค้าขาย และแม่บ้าน เป็นคนไทยมากกว่าแรงงานต่างด้าวและบุคคลบนพื้นที่สูง โดยปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อคือการมีเพศสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ 90 จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือยุติปัญหาเอดส์/ยาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

ข่าวโดย : ไพรทูรย์ ผิวตอง ทีมข่าวสวท.ฝาง 0-5345-1632
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ ผอ.สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738