ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 12:20:06  
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์
จังหวัดเชียงใหม่  ประกาศวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้(วันที่ 9ตุลาคม 2561) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย พร้อมการประกาศให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้เป็น วาระจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบ VDO Conference ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ จำนวน 2,066 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวม 6,198 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,066 หมู่บ้าน ชุมชน 100 % ซึ่งประกาศให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้เป็น วาระจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลไกของประชารัฐ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนทุกระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมารเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : สปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738