ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 11:05:47  
กกต.แพร่ กำหนดการรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา
กกต.แพร่ กำหนดการรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กำหนดวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561

นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีสิทธิแนะนําชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหนึ่งคนในแต่ละจังหวัด ประกอบกับข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กำหนดวันรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่

สำหรับคุณสมบัติขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีสิทธิแนะนําชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กร หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหนึ่งคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุอําเภอไว้ด้วย

ทั้งนี้ องค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 532 492 ต่อ 112

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 399

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738