ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 11:41:55  
จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยการสะดวก ในการติดต่อราชการของประชาชน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่และการติดต่อราชการของหน่วยงานราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติตามภารกิจและการติดต่อราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่กำหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น และในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738