ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 11:50:18  
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้พรรคการเมืองและประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้พรรคการเมืองและประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย เปิดรับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงราย ภายใน 13 ตุลาคม2561นี้

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน และตามข้อ 8 ให้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่วันปิดประกาศ ซึ่งจังหวัดเชียงราย ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคา 2560 จำนวนประชากร 1,287,615 จำนวนราษฏรโดยเฉลี่ย 183,945 คนต่อ ส.ส.จำนวน 1 คน ส่วนจังหวัดเชียงราย จะมี ส.ส.ได้จำนวน 7 คน จาก 18 อำเภอ มี 7 เขตเลือกตั้ง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ติดประกาศรูปแบบการแบ่งเขต จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อให้พรรคการเมืองและประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในรูปที่ต้องการ ประกอบด้วยในรูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลท่าสาย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย จำนวนราษฎร 195,821 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวนราษฎร 184,692 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย) จำนวนราษฎร 171,134 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย จำนวนราษฎร 156,936 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย จำนวนราษฎร 173,740 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวนราษฎร 220,952 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวนราษฎร 184,340 คน - รูปแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลท่าสาย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย) จำนวนราษฎร 195,821 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวนราษฎร 184,692 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย) จำนวนราษฎร 171,134 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวนราษฎร 184,756 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย จำนวนราษฎร 173,740 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง จำนวนราษฎร 193,132 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวนราษฎร 184,340 คน - รูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลท่าทราย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย) จำนวนราษฎร 195,821 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวนราษฎร 184,692 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลป่าอ้อดอนชัย) จำนวนราษฎร 171,134 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย จำนวนราษฎร 185,564 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงแก่น จำนวนราษฎร 172,449 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย จำนวนราษฎร 181,216 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวนราษฎร 196,739 คน หากพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอ โดยให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะมายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ภายใน 10 วัน ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยยื่นด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือส่งทางอีเมล์สำนักงาน Chiangrai@ ect.go.th หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-177362 - 4 ต่อ 18-20

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 476

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738