ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 17:33:15  
เกษตร จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปี 2562
เกษตร จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปี 2562
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา และเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปี 2562 เป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการให้เกษตรกรสลับปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกอื่น ที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนจากการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว และเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2557 – ปี 2561 โดยเกษตรกรจะต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ และทำการปลูกในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562 หรือเป็นเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตามความต้องการเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก ปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป และไม่เกิน 15 ไร่ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท และห้ามนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปทำนาปรัง ในฤดูปีการผลิต 2562 ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2561 – 30 เม.ย. 2562
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2478-9 ในวัน และเวลาราชการ


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738