ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 16:05:33  
เกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เผยทิศทางเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
เกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เผยทิศทางเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เผยทิศทางเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้านการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การรับรองในระดับสากล

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2564 โดยการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำนวน 1,830,291 ไร่ เป็นพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4,849.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของพื้นที่ทางการเกษตร และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการเพิ่มผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาล สถานศึกษา ร้านอาหาร และในครัวเรือนเอง เน้นให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีคุณภาพ ไร้สารพิษ สารเคมี ซึ่งจะมีการนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานสูงขึ้น มีช่องทางการสร้างรายได้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้เกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและคุณภาพ
เชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางประสานงานในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในทุกๆด้าน เช่นการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การตลาด การบริหารจัดการเครือข่าย โดยมีแนวทางในการบริการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มรายได้ เพื่อส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้านการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การรับรองในระดับสากล


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738