ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 16:13:07  
จังหวัดแพร่……นำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาออกแบบบรรจุภัณฑ์
จังหวัดแพร่……นำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาออกแบบบรรจุภัณฑ์
จังหวัดแพร่นำประชาชนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก กระตุ้นให้เกิดความสนใจและสามารถขายสร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจังหวัดแพร่มีจำนวน 32 หมู่บ้าน แบ่งเป็นอำเภอเมืองแพร่ 7 หมู่บ้าน อำเภอสูงเม่น 4 หมู่บ้าน อำเภอเด่นชัย 2 หมู่บ้าน อำเภอลอง 5 หมู่บ้าน อำเภอวังชิ้น 4 หมู่บ้าน อำเภอร้องกวาง 4 หมู่บ้าน อำเภอสอง 4 หมู่บ้าน และอำเภอหนองม่วงไข่ 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดให้มีความสมบูรณ์แบบ และเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดังกล่าว จังหวัดแพร่ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก การพัฒนารูปแบบใหม่ให้เกิดความสนใจ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการสะดุดตาและให้ความสนใจเลือกซื้อด้วยคุณภาพและความสวยงาม แปลกตา อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738