ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 16:35:07  
พมจ.แม่ฮ่องสอน แจ้ง การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ตามที่แชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่เป็นความจริง
พมจ.แม่ฮ่องสอน แจ้ง การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ตามที่แชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่เป็นความจริง
พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผย ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ซึ่งปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิม

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใด โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิม ดังนี้ อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน
สำหรับด้านสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มี รายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน
ทั้งนี้ สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561) โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1261 และ 0 5361 2025

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 308

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738