ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 17:29:34  
ลำพูน ขับเคลื่อนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ลำพูน ขับเคลื่อนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ลำพูน ระดมวิทยากรเติมเต็ม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ใน 5 ชุมชน แหล่งวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หวังเป็นท้องถิ่นนำท่องเที่ยว นำการการตลาดสู่ความผาสุกแก่ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาวัน ดร.ทัศนีย์ บุญมาภิ หัวหน้าโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน เป็นประธานการประชุม โดยมีชุมชน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนำร่อง ได้แก่ชุมชนประตูลี้่ ชุมชนไก่แก้ว ชุมชนมหาวัน ชุมชนจามเทวี และชุมชนพระคงฤาษี ผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 70 คน ผู้ร่วมสัมมนาได้แก่ กรรมการชุมชน ภาคประชาชน ข้าราชการเกษียณ กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ ประธานชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยน หาทิศทาง เพื่อส่งผลงานให้กับทีมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
การสัมมนาในครั้งนี้ นักวิจัยโครงการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการวิจัย โดยมีอาจารย์นพพร นิลณรงค์ มาเติมความรู้เรื่องแนวคิดและวิธีการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และอาจารย์วรพงค์ ผูกภู่ เติมความรู้เรื่องแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งพี่เลี้ยงศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นำโดยอาจารย์วันเพ็ญ พรินทรากูล เติมความรู้เรื่องเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้กับทีมวิจัย และบรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับการชี้แนะจากพระครูบาประกอบบุญสิริญาโณ พระสงฆ์นักพัฒนา วัดมหาวัน ท่านได้ให้แนวคิดนำเสนอให้กับการท่องเที่ยวชุมชน ควรใช้พุทธศาสนานำทาง โดยมีจุดเด่นพระรอด จากวัดมหาวัน ที่เป็นศรัทธาของประชาชน นำมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งศาสนา ศิลป วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับ เมืองหริภุญชัย ที่เก่าแก่่กว่า 1340 ปี ในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นสำหรับการอบรมครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ จะได้สรุปนำเสนอของทุนจากสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต่อไป


ข่าวโดย : ภานุมาส ปัญญามงคล
บรรณาธิการ : รพีพรรณ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 571

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738