ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 20:34:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ปลูกปอเทือง เทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ปลูกปอเทือง เทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 50 ไร่ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําไปปลูก จํานวน 89 ไร่ จึงเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสหประชาชาติ สมัยที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 390

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738